Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho DO-TEX s.r.o., so sídlom na  Hany Meličkovej 16, 841 05 v Bratislave, Slovenská republika (ďalej len predávajúci/dodávateľ) a kupujúceho pri dodávkach tovaru objednaných z internetového obchodu ( ďalej len e- shopu) www.dotex.sk

1.2. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Vymedzenie pojmov

2.1.Predávajúci (Dodávateľ) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

2.2.Spotrebiteľ( Zákazník) je osoba, ktorá v súlade s týmito obchodnými podmienkami objedná u dodávateľa produkty.

2.3. Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v e-shope, označený názvom a objednávkovým číslom.

2.4. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.5. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov, ktorá je na území Slovenskej alebo Českej republiky.

2.6. Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.7. Cenník je aktuálne platný prehľad cien Produktov, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.8. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku pre tento internetový obchod.

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru cez e-shop www.dotex.sk  je objednávka kupujúceho, zasielaná na kontaktné adresy e-shopu www.dotex.sk,  uvedená na internetovej stránke www.dotex.sk  a to jednou z foriem: online objednávkou na www.dotex.sk, mailom alebo telefonicky.

3.2. Webová stránka e-shopu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj,  vrátane ceny tovaru s DPH.

3.3. Webová stránka e-shopu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.4.Objednávka spravidla obsahuje: identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie a počet tovarových položiek, celkovú cenu objednaného  tovaru,  miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, spôsob platby.

3.5.Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.  Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú správne, úplné a pravdivé.

3.6.Po obdržaní  objednávky  dodávateľ potvrdí zákazníkovi  na jeho e- mail, al. telefonicky objednané množstvo a celkovú cenu vrátane dopravy ( poštovného).

3.7.Objednávku je možné zrušiť iba v prípade dohody s dodávateľom ak nie je ešte vyexpedovaná. V prípade uskutočnenej platby cez internet bude čiastka pripísaná na účet zákazníka v čo najkratšom čase.

IV. Ceny tovaru a ich platnosť

4.1. Ceny za Produkty v internetovom obchode www.dotex.sk  sú konečné t j. vrátane DPH. Ceny sú uvedené v mene EURO.

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky. K celkovej cene za produkty môže byť pripočítané aj poštovné a balné – podľa spôsobu a množstva odberu.

V. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke:

OSOBNE v hotovosti alebo cez platobný terminál Tatra banky priamo na predajni pri odbere produktov.

NA DOBIERKU –v hotovosti pri prevzatí produktov od poštového kuriéra alebo na pošte, alebo u zmluvného partnera zásielkovne.

VI. Dodacie podmienky

6.1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

6.2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar zo skladu podľa objednávky – prípadne podľa dohody s kupujúcim. Miestom dodania je adresa zadaná v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

6.3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaňho dojednanú cenu.

6.4 Doprava

  1. Osobné vyzdvihnutie v predajniach v Bratislave – zdarma –v čase otváracích hodín- pozri predajne. Tovar si zákazník musí vyzdvihnúť v lehote do 7 dní od doručenia informácie že svoju objednávku má nachystanú k odberu, po tejto lehote bude tovar zaslaný späť do centrálneho skladu, bez možnosti odobratia.
  2. Dobierka  – 4,50€ s DPH- platba pri prevzatí tovaru, Produkty sú doručené kuriérom Slovenskej pošty na adresu adresáta 4-7 pracovných dní, alebo priamo na poštu pri žiadosti Nedoručovať. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať.
  3. Zásielkovňa – poplatok 3€, tovar bude prichystaný na výdajnom mieste zásielkovne, ktoré si zákazník zvolil.

Všetky Objednávky v celkovej hodnote nad 50€ s DPH majú v rámci Slovenskej republiky poštovné a balné zadarmo.

6.5. Kupujúci sa zaväzuje, že všetky obaly z dodaného tovaru zlikviduje v rámci vlastného domového odpadu.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený zákazníkom.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.

7.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník oznámiť dodávateľovi buď mailom, telefonicky, písomnou formou, alebo oň môže Zákazník požiadať na jednotlivých odberných miestach.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie,  daňového dokladu- vo forme poistenej zásielky ( nie dobierky) na adresu DO-TEX s.r.o. H.Meličkovej 16, 841 05  Bratislava.

7.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim. Náklady s doručením vráteného tovaru hradí kupujúci.

7.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

7.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

VIII. Záručná doba a reklamácie

8.1. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov, teda za to, že Produkty sú čo do množstva a kvality totožné s Objednávkou.

8.2. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

8.3. Práva zo zodpovednosti za poškodenie  a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom čo poškodenie zistí.

8.4.Zákazník je povinný si pri prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a viditeľnú kvalitu Produktov.

8.5.Skryté chyby sú chyby iné než chyby zjavné, teda chyby, ktoré v okamihu prevzatia Produktov nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

8.6 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za poškodenie je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od  prevzatia Produktov, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku tohto internetového obchodu.

8.9. Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

                      IX. Ochrana osobných údajov   

9.1.Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje o kupujúcom, ktoré získal v súvislosti s jeho registráciou a objednávkami bude spracovávať, výhradne v súlade so zákonom č 122/2013 Z.z. Ochrana osobných údajov v platnom znení a bude využívať takto získané osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru.

9.2.Predávajúci prehlasuje, že spracovaním osobných údajov kupujúceho sú poverení len vyhradení pracovníci predávajúceho.

9.3.Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením registračného formulára súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. so spracovaním všetkých tu uvedených osobných údajov poskytnutých predávajúcemu.

9.4.Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane im poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. v platnom znení.

9.5.Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám predávajúceho na získaní ďalších údajov zo strany kupujúceho za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim v objednávkovom  formulári najmä telefónneho, faxového, alebo e-mailového kontaktu na kupujúceho, prípadne na ním poverenej osoby.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z e-shopu  www.dotex.sk. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre Zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom e-shopu www.dotex.sk.

10.2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

10.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2019 a DO-TEX s.r.o  si vyhradzuje právo ich kedykoľvek upraviť.

V Bratislave 1.7.2019